Izzy, Jason, Brick, Smokestack, Tommy,Shotgun, U-dub, Smutly, Grumpy, Greedy, Bleeder, Brave, Deav